Лабораторийн утааны бүрхүүлийн янз бүрийн ангилал

Лабораторийн утааны бүрхүүлийн янз бүрийн ангилал Яндангийн аргаар ангилдаг: Энэ нь дээд яндангийн төрөл, доод яндангийн төрөл, дээд ба доод яндангийн төрөл гэсэн гурван төрөлд хуваагдана. Ажлын талбайн салхины жигд хурдыг хангахын тулд хүйтэн процесст утааны бүрхүүлд доод яндангийн төрлийг, халуун процесст утааны бүрхүүлд дээд яндангийн төрлийг нэвтрүүлэх шаардлагатай. Тогтворгүй дулаан ялгаруулах процессын хувьд дээд …

Лабораторийн утааны бүрхүүлийн янз бүрийн ангилал Read More »